මුල් පිටුව උපදෙස් ලියාපදිංචිය තරැණයින් තරැණීයන් සොයන්න කොන්දේසි අප ගැන අයදුම්පත වෙනත් විස්තර සම්භන්ධ වෙන්න
  Home Instruction Registration Boys Girls Search Rules About Us Application Other Details Contact
 

  තරැණයින්   තරැණයින්

 

  තරැණයින්   තරැණයින්

 


විස්තර බලන්න>>>
ලියා පදිංචි අංකය 1000
නම එස් ජේ සිල්වා මයා
ලිපිනය ගණේමුල්ල
අධ්‍යාපනය අපොස සමත්
  විස්තර බලන්න>>>
ලියා පදිංචි අංකය 1000
නම එස් ජේ සිල්වා මයා
ලිපිනය ගණේමුල්ල
අධ්‍යාපනය අපොස සමත්
  විස්තර බලන්න>>>
ලියා පදිංචි අංකය 1000
නම එස් බී ඒ සිල්වා මයා
ලිපිනය ගණේමුල්ල
අධ්‍යාපනය අපොස සමත්
  විස්තර බලන්න>>>
ලියා පදිංචි අංකය 1000
නම එස් බී ඒ සිල්වා මයා
ලිපිනය ගණේමුල්ල
අධ්‍යාපනය අපොස සමත්
  විස්තර බලන්න>>>
ලියාපදිංචි අංකය ID 0050
නම  
ලිපිනය  
වයස  
උපන් දිනය  
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්  
වෘත්තීය සුදුසුකම්  
සොයන රක්ෂාව  
වෙනත්  
<<<සම්පූර්ණ විස්තර>>>
ලියාපදිංචි අංකය ID 0050
නම  
ලිපිනය  
වයස  
උපන් දිනය  
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්  
වෘත්තීය සුදුසුකම්  
සොයන රක්ෂාව  
වෙනත්  
<<<සම්පූර්ණ විස්තර>>>
ලියාපදිංචි අංකය ID 0050
නම  
ලිපිනය  
වයස  
උපන් දිනය  
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්  
වෘත්තීය සුදුසුකම්  
සොයන රක්ෂාව  
වෙනත්  
<<<සම්පූර්ණ විස්තර>>>
ලියාපදිංචි අංකය ID 0050
නම  
ලිපිනය  
වයස  
උපන් දිනය  
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්  
වෘත්තීය සුදුසුකම්  
සොයන රක්ෂාව  
වෙනත්  
<<<සම්පූර්ණ විස්තර>>>

ලියා පදිංචි අංකය 1000
නම එස් ජේ සිල්වා
ලිපිනය තිබබොටුගොඩ ගණණ්මුල්ල
අධ්‍යාපනය අපොස සාපෙ සමත්
  විස්තර බලන්න>>>
විස්තර බලන්න>>>
Flag Counter

 

 

.....WelCome to Eල්ලya Job Seeker....

..එල්ලයක් කරා පියමනින අපේ ජීවිතයේ..සුන්දර මතකයට තවත් පිටුවක් එකතු කරන..Eල්ලya රැකියා අවශ්‍යතාවයන් පිටුව ...
                     
  මුල් පිටුව තරැණයින්   කොන්දේසි උපදෙස් දැන්වීම් සදහා ගුණදොස් විවේචනය අප ගැන   සම්භන්ධතාවය සදහා
  Home Boys   Rules Instruction For advertisetment Write a Review Aboutb Us   Contact Us
               
        ලියාපදිංචිය අයදුම්පත          
    තරැණීයන්   Registration Application          
  Girls     අපගේ වෙබ් අඩවිය පිළීබදව          
          About Our Web          
                     
https://plus.google.com/106054590476023516301/posts

                                Copy write 2015 © Welcome to Eල්ලya,(sjs)                                                                                   

  මුල් පිටුව උපදෙස් ලියාපදිංචිය තරැණයින් තරැණීයන් සොයන්න කොන්දේසි අප ගැන අයදුම්පත වෙනත් විස්තර සම්භන්ධ වෙන්න
  Home Instruction Registration Boys Girls Search Rules About Us Application Other Details Contact

 

 

පරිගණක අපරාධයක්‌ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂ ණ දෙපාර්තමේන්තුවේ 011-2380380 හෝ 011-2422176 යන දුරකථන අංක වෙත පැමිණිලි කිරීමේ හැකියාව මහජනයාට පවතින බව මතක තබාගන්න.