..එල්ලයක් කරා පියමනින අපේ ජීවිතයේ..සුන්දර මතකයට තවත් පිටුවක් එකතු කරන..Eල්ලya රක්ෂාවන් සොයන්න සේවය ...

.........නිහඩව අප කරනා සමාජ මෙහෙවරේ තවත් එක් පියවරක්..........

  මුල් පිටුව උපදෙස් ලියාපදිංචිය තරැණයින් තරැණීයන් සොයන්න කොන්දේසි අප ගැන අයදුම්පත වෙනත් විස්තර සම්භන්ධ වෙන්න
  Home Instruction Registration Boys Girls Search Rules About Us Application Other Details Contact
Contact Us සම්භන්ධතාවය සදහා
Our contact details. You can ask questions by email , by telephone or simply using this contact form. Use this form to contact us quickly by telephone. Make sure you mentioned subject clearly and the message clearly. We will contact you using your email address or by using your telephone number.

ඔබට විද්‍යුත් ලිපිනය මගින් හෝ දුරකතනය මගින් හෝ නැතහොත් මෙම පෝරමය මගින් අපව සම්බන්ද කරගත හැක. ඔබ මෙම පොරමය පිරවීමේ දී මාතෘකව හා පණිවුඩය නිවැරදිව හා සරලව සඳහන් කරන්න

අප සමගින් සම්භන්ධ වීමට මෙහි ඔබගේ තොරතුරැ ඇතුලත් කරන්න Please enter your information below. for contact us..

නම Name:                             

ලිපිනය Address:                     

නගරය City:                            

දුරකථන අංකය Tel Numbers: 

ඊ මේල් ලිපිනය E-mail address:     

වෙබ් පිටුවක් ඇත්නම් එය සටහන් කරන්න.If you have a website, let me know and I will pay you a visit!
website address:                   

ඔබ ගැන සටහනක් Tell me a little about yourself:


ඔබගේ අදහස් හා යෝජනාවන්.Your comment and idieas!

             


අප පිළිබද ඔබගේ විශ්වාසයට ස්තුතිය (Thanks for you belive us)


 

Even though Eල්ලya Job Seekar manually check the customer data before submitting the profile in to website, we have no responsibility of the images, names, and other personal details of the custromers in this website.Becoues various type persion live in the world.But we are mainly using and think this web as Social sevice. 

Eල්ලya රැකියාවන් සොයනා මෙම සේවය...මගින් අදාල තොරතුරැ වෙබ් අඩවියේ පල කිරීමට පෙර එහි නිවරදිතාවය පිළිබදව හොඳින් සොයා බලා පර්‍රක්ෂා කල ද , ඒවායේ දත්ත, ඡායා රූප හා අනෙකුත් විස්තර පිලිබඳ කිසිඳු වගකීමක් අප ආයතනය විසින් දරනු නොලැබේ.එයට විශේෂිත වූ හේතුවක් නම් විශ්වය තුල එක් එක් තරාතිරම්වල පුද්ගලයින් දිවි ගෙවන නිසාවෙනි. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම වෙබ් පිටුව අප සමාජ මෙහෙවරක් සේ සලකා කටයුතු කරන වෙබ් පිටුවක් වශයෙන් සදහන් කරනු ලබන අතර එය පරිහරනය කිරිම ඔබසතු යුතුකමක් සේ පෙනවා දෙන්නෙමු.

 


..........WelCome to Eල්ලya Job Seeker.........

                     
  මුල් පිටුව තරැණයින්   කොන්දේසි උපදෙස් දැන්වීම් සදහා ගුණදොස් විවේචනය අප ගැන   සම්භන්ධතාවය සදහා
  Home Boys   Rules Instruction For advertisetment Write a Review Aboutb Us   Contact Us
               
        ලියාපදිංචිය අයදුම්පත          
    තරැණීයන්   Registration Application          
  Girls     අපගේ වෙබ් අඩවිය පිළීබදව          
          About Our Web          
                     
https://plus.google.com/106054590476023516301/posts

                                Copy write 2015 © Welcome to Eල්ලyasjs)                                                                                   

  මුල් පිටුව උපදෙස් ලියාපදිංචිය තරැණයින් තරැණීයන් සොයන්න කොන්දේසි අප ගැන අයදුම්පත වෙනත් විස්තර සම්භන්ධ වෙන්න
  Home Instruction Registration Boys Girls Search Rules About Us Application Other Details Contact

 

පරිගණක අපරාධයක්‌ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂ ණ දෙපාර්තමේන්තුවේ 011-2380380 හෝ 011-2422176 යන දුරකථන අංක වෙත පැමිණිලි කිරීමේ හැකියාව මහජනයාට පවතින බව මතක තබාගන්න.